smesgo-logo
แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ
การส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs
imageข้อมูลผู้ประกอบการ
ประเภท
ชื่อในการประกอบการ *
ชื่อในการประกอบการ (English) *
รายละเอียดการประกอบการ
รายละเอียดการประกอบการ (English)
เลขทะเบียนนิติบุคคล *
ชื่อนิติบุคคล *
    - ชื่อ *
ชื่อสำหรับติดต่อ *
    - ชื่อ *
    - นามสกุล *
อายุ (ปี) *
เลขที่บัตรประชาชน *
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
    - บ้านเลขที่ *
    - ชื่อหมู่บ้าน
    - ตรอก/ซอย
    - อาคาร/หมู่บ้าน
    - ถนน
    - จังหวัด *
    - เขต/อำเภอ *
    - แขวง/ตำบล *
    - รหัสไปรษณีย์ *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ *
Email Address
Line ID:
Facebook (URL)
Website
image เป็นสมาชิก สสว. หรือไม่
เลขสมาชิก สสว.
*หากไม่เป็นสมาชิก สสว. ยังไม่ต้องกรอกช่องนี้
image ประเภทธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ (เลือกอย่างน้อย 1 รายการ)
true
imageหากสนใจทำ e-Commerce เป็น หรือต้องการให้ ETDA ช่วยอะไร
image สถานประกอบการของท่านขายของออนไลน์อยู่หรือไม่
image ท่านผลิตสินค้า OTOP หรือไม่
imageเคยอบรมมีความรู้เกี่ยวกับ e-Commerce